Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych
przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
współadministratorem danych osobowych:
w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Paweł Niemczuk (adres
siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22
623 17 17, 22 623 20 89),
w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Krośnie
jest Mirosław Welz (adres siedziby: ul. księdza Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno, kontakt:
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 13 43 259 23),
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu, (adres siedziby: Konfederacji Dzikowskiej 20,     39-400
Tarnobrzeg, kontakt: e-mail: tarnobrzeg.miw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 15 822 27 52, 15 822 27
04) który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:
w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu: inspektor@ethna.pl, tel: 664085957
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie: Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. z dnia 24 listopada 2017 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie zwierząt tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1840), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
242);
dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na
podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;
w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w
innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba
fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22
ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu
Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
telefon / fax : 15 822 27 52
Adres poczty elektronicznej
tarnobrzeg.miw@wetgiw.gov.pl
Strona główna

Copyright © PIW Tarnobrzeg 2010
Liczba odwiedzajacych
Liczniki